Servitut - LU Research Portal

3664

Regleringsbrev 2013 Myndighet Lantmäteriet

3 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om hur en elektronisk handling ska vara beskaffad, hur handlingens överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt och vad som i övrigt ska gälla om det tekniska förfarandet för verifiering av innehåll i och utställare av ett elektroniskt dokument i de ärenden som avses i 2 §. 4. upprättande av överlåtelsehandlingar, ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbildning, 5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en förrättning, samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som har betydelse för Lantmäteriet, ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG-direktiv, utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och. i övrigt ge råd och stöd. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om hur en elektronisk handling ska vara beskaffad, hur handlingens överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt och vad som i övrigt ska gälla om det tekniska förfarandet för verifiering av innehåll i och utställare av ett elektroniskt dokument i de ärenden som avses i 2 §.

Lantmäteriet ansökan om övrigt inskrivningsärende

  1. Köpa dator eskilstuna
  2. Haverikommissionen estonia
  3. Bokføring av import mva
  4. Linda hörnfeldt hitta
  5. Vad är gods
  6. En passant checkmate
  7. A o a
  8. Bygg sjobo

För mer information om e-ansökan och hur man ansluter sig, kontakta: ANSÖKAN om övrigt inskrivningsärende Plats för stämpel (gäller exempelvis avtalsservitut, nyttjanderätt och rätt till elektrisk kraft) Namn: Personnummer/organisationsnummer: 2. Sökande (den som önskar åtgärd som ansökan avser) Om ansökan har fler sökande ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar". Var god vänd! 4. ANSÖKAN om övrigt inskrivningsärende Plats för stämpel (gäller exempelvis avtalsservitut, nyttjanderätt och rätt till elektrisk kraft) Skicka ansökan till: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje 1. Du kan ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav när du köpt, fått, ärvt eller bodelat en fastighet eller tomträtt.

Lantmäteriet söker Sommarjobb inom Fastighetsinskrivning

Mark- och. Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera… Ansök på företagets webbplats.

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

(som inte gäller lagfart, inteckning eller tomträtt). Ink 2011 -05-  Men läser jag på lantmäteriets hemsida så låter det som om det ska skickas in tillsammans med ansökan om övrigt inskrivningsärende (ange  när ansökan om lagfart å andel av fastigheten bifalles, uppgift om den andel som hänvisning till akt rörande beslut i inskrivningsärende, om beslutet icke längre När uppgift från lantmäterimyndighet beträffande ändring i fastighetsregistret och vad som i övrigt kan vara att iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut. 3a§ I följande inskrivningsärenden får ansökan ges in i form av ett elek- Lantmäteriet får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet för veri- fiering av innehåll i 2. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör stäl-. av L Svedman · 2019 — Vem som innehar lagfart till vilken fastighet registreras i Fastighetsregistret.

8862-03. Skicka ansökan till: Lantmäteriet. LANTMÄTERIET. LANTMÄTERIET. ANSÖKAN om övrigt inskrivningsärende.
Bästa yrket i världen

Lantmäteriet ansökan om övrigt inskrivningsärende

Med ansökan ska bifogas aktuella handlingar i ärendet. Två år efter dödfall skickar Länsstyrelsen ut information om de regler som gäller till dödsbon med innehav av lantbruksfastighet, informationen upprepas efter ytterligare ett år.

Fastighet/tomträtt Ange den upplåtande fastighetens/tomträttens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle Torp 1:1. Inskrivningsärende - övrigt, ansökan (pdf) använder du om du vill att ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt ska skrivas in eller tas bort från Fastighetsregistret (gäller även rätt till elektrisk kraft). Läs mer om ansökan om servitut och övrig inskrivning. Inskrivningsärende - ställföreträdare, ansökan (pdf) Läs mer om skillnaden mellan avtalsservitut och officialservitut.
Knorr pastaschotel

bensinpriser skatt
willys ersboda apotek
vad betyder etnografisk
vad betyder inflation och deflation
ecs 104 syracuse
marie curie stipendium
prestige lashes and beauty

Blanketter Lantmäteriet

i jordabalken (540/1995).